ការណែនាំពីរបៀបទាញយក កាលវិភាគ

ការណែនាំពីរបៀបទាញយក មេរៀន

ការណែនាំពីរបៀបប្រគល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវ ឬធ្វើសំណួរ Assignment

ការណែនាំពីរបៀបធ្វើលំហាត់ Quiz

ការចូលសិក្សាក្នុង LMS របស់ IIC

គោរពជម្រាបជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូ! នេះជាវីដេអូរបៀបបង្កើត (Creating or Uploading) ជម្រើសផ្សេងៗសម្រាប់បង្រៀនសិស្សក្នុង LMS របស់ IIC។ បើលោកគ្រូអ្នកគ្រូ មានចម្ងល់ ឬមិនទាន់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាមួយនោះសូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាម Telegram (015554447 / 010885510).